Doklady ke kolaudaci

 • Schválená kompletní projektová dokumentace se zakreslením změn
 • Doklad o vytyčení stavby
 • Geodetické zaměření skutečného provedení
 • Zápis správce kanalizace v SD o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové s povolením záhozu
 • Atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií
 • Protokol správce vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky
 • Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí
 • Zápis o předání PD skutečného provedení vodovodní přípojky na správce vodovodu
 • Přihláška na vodoměr
 • Zpráva o revizi elektroinstalace, uzemnění, hromosvodů
 • Přihlášky na elektroměry
 • Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT
 • Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
 • Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
 • Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
 • Stavební deník s posledním zápisem (ke dni místního šetření uzavřený)
 • Stavební povolení
 • Předávací protokol veřejné kanalizace
 • Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
 • Zkouška těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.)
 • Protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů)
 • Atesty na požární dveře, požární uzávěry, požární klapky atp.
 • Smlouva o vyvážení domovního odpadu
 • Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
 • Doklad o nahlášení započetí prací archeologům
 • Doklad o umístění a vydatnosti požárního hydrantu
 • Čestné prohlášení o provedení stavby
 • Prohlášení o vlastnostech - autonomní hlásič kouře