Pojmy a zkratky

Na této stránce budeme rozšifrovávat různé zkratky a pojmy, které se vztahují k nízkoenergetickému stavění.

Nízkoenergetické domy


Již nízkoenergetické domy mají obalové konstrukce na vynikající tepelně - technické úrovni. Doporučený součinitel prostupu tepla stěn se pohybuje okolo 0,18 W/m2K a jako zasklení se používá nejhůře tepelněizolační dvojsklo. Součinitel prostupu tepla zasklením by se měl pohybovat cca 1,1 W/m2K. Již při návrhu nízkoenergetických domů je nutné respektovat poměr A/V a dále s dobrou orientací obytných místností a vhodným zasklením ke světovým stranám. Pro vytápění nízkoenergetických domů se užívá nejčastěji nízkoteplotních zdrojů tepla a samozřejmě krby či krbová kamna. V nízkoenergetickém objektu se větrání provádí nejčastěji přirozeným způsobem a to okny. V současné době se nízkoenergetická výstavba pozvolna stává standardním řešením při návrhu každého objektu.

Pasivní domy


Pojem pasivní dům (Passive solar house) vznikl se záměrem pasivním způsobem využívat sluneční zisky k vytápění domu. K využívání solárních zisků se musí vhodným způsobem umisťovat, ale i dobře stínit okna objektu tak, aby v létě (kdy je slunce nejvýše nad obzorem) slunce nezatěžovalo interiér domu nadměrnými tepelnými zisky a naopak, aby v zimě (kdy je slunce naopak nejníže) slunce dostatečným způsobem vytápělo obytné místnosti,

které by měly být umístěné převážně na jižní stranu objektu. Pro pasivní domy platí stejné poučky, jako pro navrhování nízkoenergetických domů s tím, že neprůhledné obvodové konstrukce se součinitelem prostupu tepla dostávájí na hodnoty U = 0,12 W/m2K, v lepším případě 0,07 W/m2K. Zasklení do pasivních domů se pohybuje kolem hodnot 0,70 - 0,85 W/m2K. Velice důležitým faktorem při návrhu pasivního domu je jeho vzduchotěsnost. Neprůvzdušnost objektu, která nesmí přesáhnout 0,6 h-1. Neprůvzdušnost se měří pomocí Blower-door testu. V současné době běží v ČR program na podporu výstavby pasivních domů Nová Zelená úsporám více zde.

Nulové domy a energeticky plusové domy


Nulové domy jsou domy, které mají měrnou spotřebu energie na vytápění nižší než 5 kWh/m2 rok. Jsou to budovy, které jsou plně soběstačné, nepotřebují žádnou dodanou energii. Z hlediska stavebního řešení se neliší od pasivních domů. Jediný výrazný rozdíl je v tom, že plusové domy si zbytek potřeby energie na provoz objektu (spotřebiče, osvětlení, doohřev teplé vody a dovytápění objektu) zajišťují z vlastních zdrojů. Nejčastěji formou fotovoltaických systémů. Těmto objektům patří budoucnost.

Označení budov podle energetické náročnosti – PENB


  1. mimořádně úsporná
  2. úsporná
  3. vyhovující
  4. nevyhovující
  5. nehospodárná
  6. velmi nehospodárná
  7. mimořádně nehospodárná

Stupně projektové dokumentace:


projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)

projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)