Stavba rodinného domu
Krok za krokem

Stavět není jednoduché a než k samotné realizaci dojde, je nutné projít si ještě dlouhou cestu. Tento návod by Vám měl být nápomocný se zorientovat v postupu výstavby Vašeho vysněného rodinného domu.

Návod je stručný a pouze orientační pro přibližnou představu. Ve skutečnosti se může odchylovat od tohoto uvedeného postupu na základě skutečných podmínek v místě stavby a na základě Vašeho záměru.

Investiční záměr


Rozhodli jste se, že budete stavět. Máte pozemek, který se Vám líbí nebo už ho vlastníte. První cesta by měla určitě vést na příslušný stavební úřad a nebo na obecní úřad v místě stavby. Zde Vám dají základní informace, co na daném pozemku, může být postaveno. V rámci první návštěvy by jste měli zjitit informace o existenci sítí technického vybavení. Zda je možné objekt a jakým způsobem napojit na dopravní infrastrukturu, distribuční síť elektrické energie, plynovodní řad, vodovodní řad či jakým způsobem budou likvidovány odpadní splaškové a dešťové vody při provozu domu.

Návrh stavby (studie)


Můžete si vybrat některý z typových projektů a nebo si nechat zpracovat studii domu, která bude navržena podle Vašich představ. Výsledkem by měla být dokumentace objektu, ze které je patrné, jak bude objekt velký půdorysně, jak bude vysoký, kde bude na pozemku umístěn a jaká bude zastavěná plocha pozemku. V územně plánovací informaci (ÚPI) stavební úřad stanoví, co všechno je zapotřebí pro zdárné následné ohlášení stavby. Nejčastěji se jedná o požadavek na vyjádření správců sítí, informování majitelů sousedních staveb a pozemků či požadavek na získání stanovisek dotčených orgánů (odborů dopravy, životních prostředí, hasičského záchranného sboru apod.).

Projekt pro ohlášení stavby


Tento projekt musí být zhotoven podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Na základě takto zpracovaného projektu je možné zpracovat rozpočet stavby více zde.

Schvalovací proces (vydání stavebního povolení)


Stavební povolení vydává stavební úřad na základě zpracované projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být ve 2 nebo 3 vyhotoveních a dále k tomu připojit doklady o splnění všech podmínek stanovených v územně plánovací informaci. Od podání má stavební úřad 30 dnů na vydání stavebního povolení nebo zákaz stavby. Pokud se úřad do 40 dnů nevyjádří, tak se toto považuje za tichý souhlas a stavbu je možné zahájit.

Při schvalování stavby je nutné doložit, že stavba bude mimo jiné zásobována pitnou vodou a budou dostatečným způsobem likvidovány odpadní vody.

Schvalovací proces končí vydáním stavebního povolení na samotnou hlavní stavbu, případně i na doprovodné stavby (studna, čistírna odpadních vod, oplocení pozemku apod.).

Realizace stavby


Po tomto dlouhém období přípravných a schvalovacích prací se konečně dostáváme k samotné realizaci stavby. Naše firma běžně zahajuje stavbu do 14 dnů od pravomocného vydání stavebního povolení. Délka trvání stavby je odvislá na základě volby konstrukčního systému a jeho technologie provádění, na základě velikosti a složitosti objektu. Dřevostavbu je možné běžně postavit cca. za 4 měsíce od započetí výstavby po dokončení stavby a její vyklizení před předáním stavby.

Užívání stavby


Po dokončení stavby je nutné na stavebním úřadě zažádat o kolaudaci stavby (co potřebujete ke kolaudaci najdete zde), v určitých případech postačí oznámení záměru o užívání dokončené stavby. Současně je také nutné zabývat se dodávkami plynu, vody, elektrické energie apod., které budou sloužit k bydlení. To je ale velmi individuální záležitost a záleží na konkrétní dohodě s provozovateli jednotlivých distribučních soustav. Nyní se můžete do Vašeho domu nastěhovat.