Hrubá stavba - zvenku komplet hotové

Základy
Skrývka ornice s uložením ornice na pozemku. Kompletní založení domu. Z důvodů individuálních charakteristik pozemku, jako je např. tloušťka ornice, sklon terénu, potřebné navážky dle výškového začlenění základové desky do terénu, může vyvstat nutnost víceprací, které nejsou v ceně obsaženy. Výkop v zemině s těžitelnostní třídou max. č.3 pro potrubí na odpadní vody z objektu, vodovod, chráničku pro el. vedení. Opětovné naplnění výkopu pomocí stávajícího materiálu.
Skladba obvodové stěny

difúzně zavřená